Naše škola

Cílem naší práce je plnění úkolů základní školy s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a režimu léčby dětí.
Převládá individuální přístup. Výuka je zaměřená na kvalitní zvládnutí nové látky a opakování staršího učiva (více informací viz Způsob výuky).
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu, probíráme s žáky učivo zaslané z kmenové školy prostřednictvím Osobního dotazníku žáka.

Vyučované předměty

– český jazyk, matematika, angličtina, vlastivěda, prvouka, přírodověda, přírodopis, chemie, dějepis a zeměpis.
Pokud žáci mají z kmenové školy podklady do jiných předmětů, mohou si v rámci vyučování zpracovávat i tyto materiály.
Pracujeme s žáky na odstraňování mezer ve vědomostech, které u nich vznikají kvůli častým absencím a brání jim v pochopení nového učiva.
Vedeme žáky k samostatnosti při učení a k práci s různými zdroji informací.

Máme zkušenosti:

– se všemi běžně používanými metodami výuky čtení (analyticko – syntetická, genetická, globální, sfumato)
– s výukou písma Comenia Script,
– s Hejného metodou výuky matematiky

Hodnocení

Všechny vypracované úkoly a známky jsou zapsány v sešitě (nebo pracovním sešitě).
Známky u nás mají hlavně motivační charakter, informují žáka o tom, jak se mu úkol podařil nebo jestli má zlepšit přístup k práci.
Závěrečné hodnocení prospěchu i chování je slovní. Hodnocení spolu s poslední probíranou látkou zasílá ředitelka ZŠDL do kmenové školy.

Historie školy

Historie školy sahá do 80. let minulého století. Více informací zde.

Školská rada

Zástupci zřizovatele: Ing. Ondřej Hudec, Mgr. Zdeňka Svobodová a Mgr. Josef Škvařil
Za zákonné zástupce žáků – pracovnice DL: MUDr. Hana Zmrzlá, Jitka Suchánková a Bc. Jaroslava Pařízková 
Zástupci školy: Mgr. Radka Prudilová, Mgr. Martina Rothová, Mgr. Klára Urbánková