Jak probíhá výuka v naší škole

Žáci jsou v ZŠDL rozděleni do čtyř tříd. Výuka probíhá podle rozvrhu hodin (rozvrh_hodin.pdf, 119 kB), přizpůsobeného časovému rámci léčebných procedur.
Každému žákovi individuálně zadáváme úkoly z jeho materiálů nebo z materiálů naší školy.
Řídíme se požadavky, které zasílá kmenová škola v osobním dotazníku žáka.

Žáci pracují převážně samostatně každý na své látce a svým vlastním tempem.
Pokud je to vhodné, vedeme je ke vzájemné spolupráci ve dvojicích nebo pracovních skupinkách.
Mají zadané úkoly a pokyny, jak úkol zpracovávat a kdy se mají přihlásit na vysvětlení nového učiva.

Během vyučování u žáků podporujeme samostatnost, vedeme je k používání příruček a k práci s poučkami v učebnicích.
Tento způsob práce, na který se děti bez problémů adaptují, napomáhá k vytváření přátelských vazeb a pozitivního klimatu školy.

Snažíme se přednostně věnovat žákům s potřebou podpůrných opatření.

Ve škole vyučujeme:

český jazyk, matematiku, angličtinu, prvouku, přírodovědu, přírodopis, chemii, vlastivědu, dějepis a zeměpis.
Pokud žáci mají z kmenové školy podklady do jiných předmětů, mohou si v rámci vyučování zpracovávat i tyto materiály.

Ve vyučovacích hodinách je zpravidla málo času na ústní vypracování úkolů. Většina práce probíhá písemnou formou, učitelé kmenových škol tak mají přehled o všech úkolech, které žák u nás ve škole udělal.

Vzhledem k tomu, že děti pracují převážně samostatně, je nejlepší zadávat jim úkoly z učebnice a maximálně jednoho pracovního sešitu. V českém jazyce žáci přednostně dělají úkoly z mluvnice, ostatnímu učivu – literatuře, slohu a psaní (kromě 1. ročníku) se důkladněji věnují, když učivo z mluvnice mají hotové.

U žáků se průběžně věnujeme také odstraňování mezer ve vědomostech, které mají kvůli častým absencím a brání jim v pochopení nového učiva.

Žáci mají v průběhu pobytu možnost procvičovat si učivo na počítačích a interaktivní tabuli, např. prostřednictvím výukových programů, řeší úkoly zadávané pomocí QR kódů. Učí se tvořit myšlenkové mapy na počítači. Internet pro vlastní potřebu mohou používat pouze o přestávkách.

Všechny vypracované úkoly a známky jsou zapsány v sešitě (nebo pracovním sešitě). Známky u nás mají hlavně motivační charakter, informují žáka o tom, jak se mu úkol podařil nebo jestli má zlepšit přístup k práci.

Závěrečné hodnocení prospěchu i chování je slovní. Hodnocení spolu s poslední probíranou látkou zasílá ředitelka ZŠDL do kmenové školy.

POKUD MÁTE ZÁJEM PO PŘÍJEZDU DO LÉČEBNY O PROHLÍDKU ŠKOLY

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍHO ROZHOVORU S ŘEDITELKOU, RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME.