Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
JAK PROBÍHÁ VÝUKA V NAŠÍ ŠKOLE
Foto

V úvodní hodině probíhá diagnostika žákových vědomostí - nejčastěji formou písemné práce na opakování probraného učiva. Během ní jednotlivým žákům individuálně zadáváme učivo, které mají v průběhu pobytu probrat. Řídíme se požadavky, které zasílají kmenové školy.

      Od další hodiny už žáci pracují samostatně každý na své látce. Mají zadané úkoly a pokyny, jak úkol zpracovávat a kdy se mají přihlásit na vysvětlení nového učiva. Postupují vlastním tempem.

      Žáci z léčebných důvodů během pobytu chodí do školy maximálně 17 dnů. V odpoledních hodinách jim tvoří program léčebna, nemají možnost připravovat se na vyučování ani vypracovávat domácí úkoly. Proto je vhodné přizpůsobit objem učiva zadaného z kmenové školy našim časovým možnostem.

      Tento způsob výuky je časově i organizačně náročný. Proto vyžadujeme od žáků větší míru samostatnosti, než na jakou jsou z kmenových škol zvyklí. Vedeme je k používání příruček a k práci s poučkami v učebnicích.

      Snažíme se přednostně věnovat žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a hyperaktivním dětem s poruchou pozornosti (ADHD).

      Ve vyučovacích hodinách je zpravidla velmi málo času na ústní vypracování úkolů. Většina práce probíhá písemnou formou.

      Vzhledem k tomu, že děti pracují převážně samostatně, není vhodné zadávat jim z kmenové školy úkoly z více různých materiálů. Ideální je pracovat s učebnicí a maximálně jedním pracovním sešitem. V českém jazyce žáci přednostně dělají úkoly z mluvnice, ostatnímu učivu - literatuře (čtení), slohu a psaní se věnují až v případě, že učivo z mluvnice mají hotové. Doporučujeme, aby si písanky a čítanky brali na léčebnu a psali a četli tam.

      Žáci mají v průběhu pobytu možnost procvičit si některé učivo na počítači a interaktivní tabuli. O přestávkách mohou používat internet.
 

POKUD MÁTE ZÁJEM PO PŘÍJEZDU DO LÉČEBNY O PROHLÍDKU ŠKOLY

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍHO ROZHOVORU S ŘEDITELKOU, RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME.

Foto

Kontakt na školu

Kontakt na léčebnuPříspěvková organizace

zřizovaná

Jihomoravským krajem