Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ

Provoz Základní školy při dětské léčebně Ostrov u Macochy byl zahájen v roce 1983.
Informace o historii školy


Cílem práce školy je plnění úkolů základní školy s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a léčení dětí.

Vyučující uplatňují metody, prostředky a formy vhodné pro žáky nemocné a oslabené. Převládá individuální přístup při co nejvhodnějším zapojení žáků do výuky. Výuka je zaměřená na kvalitní zvládnutí nové látky a opakování učiva z kmenové školy (více informací viz Způsob výuky).

Režim školy je stanoven v souladu s režimem dětské léčebny a léčebnými procedurami.
Organizace výuky je realizována podle školního vzdělávacího programu, vyučující s žáky probírají učivo zaslané z kmenové školy prostřednictvím OSOBNÍHO DOTAZNÍKU ŽÁKA.

S ohledem na redukci učiva v ZŠ při zdravotnickém zařízení se v ZŠDL vyučuje český jazyk, matematika, angličtina, vlastivěda, prvouka a zeměpis. Od 1. 9. 2019 přibude dějepis a přírodopis.

Pokud žáci mají z kmenové školy podklady do jiných předmětů, mohou si v rámci vyučování zpracovávat i tyto materiály.

Při výuce se žáky průběžně pracujeme na odstraňování mezer ve vědomostech, které u nich vznikají v důsledku častých absencí a brání jim v pochopení nového učiva.

Vedeme žáky k samostatnosti při učení a k práci s různými zdroji informací.

Naše učitelky mají zkušenosti:

- se všemi běžně používanými metodami výuky čtení (analyticko - syntetická, genetická, globální, sfumato)
- s výukou písma Comenia Script,
- s Hejného metodou výuky matematiky

Žáci jsou do vyučování zařazeni na základě povolení lékaře. Nemocné děti zůstávají na léčebně, kam za nimi dochází učitelka na 1 hodinu týdně.

Foto


O žákovi přijatém do školy zakládá třídní učitel ZŠDL osobní záznam na základě OSOBNÍHO DOTAZNÍKU ŽÁKA, který vyplňuje třídní učitel kmenové školy.

Všechny vypracované úkoly a známky jsou zapsány v sešitě (nebo pracovním sešitě). Známky u nás mají hlavně motivační charakter, informují žáka o tom, jak se mu úkol podařil nebo jestli má zlepšit přístup k práci.

Závěrečné hodnocení prospěchu i chování je slovní. Hodnocení spolu s poslední probíranou látkou zasílá ředitelka ZŠDL do kmenové školy.

ŠKOLSKÁ RADA

    Školská rada nyní pracuje v tomto složení:
 • Zástupci zřizovatele: Ing. Ondřej Hudec, Mgr. Josef Škvařil a Mgr. Martina Pekárková
 • .
 • Za zákonné zástupce žáků - pracovnice DL: MUDr. Jarmila Überhuberová, Ivona Žáková a Jitka Suchánková.
 • Zástupci školy: Mgr. Radka Prudilová, Mgr. Martina Rothová a Hana Marková.

 • 1. Ing. Ondřej Hudec - předseda školské rady
  2. Mgr. Josef Škvařil
  3. Mgr. Martina Pekárková
  4. MUDr. Jarmila Überhuberová
  5. Ivona Žáková
  6. Jitka Suchánková
  7. Mgr. Radka Prudilová
  8. Mgr. Martina Rothová
  9. Hana Marková