Hodnocení výuky

Třída, do které žák chodí
Jste pedagog, zákonný zástupce žáka, nebo žák?
Léčebný pobyt od

PROSÍME O HODNOCENÍ 1- 5 JAKO VE ŠKOLE:
Byl probrán dostatečný objem učiva?
Zvládl žák učivo na úrovni odpovídající jeho schopnostem?
Proběhlo opětovné začlenění žáka do výuky v kmenové škole bez problémů?

Celkové hodnocení kvality výuky v jednotlivých předmětech:
Český jazyk
Matematika
Angličtina
Prvouka
Vlastivěda
Zeměpis
Podrobnější komentář