Informace o zpracování osobních údajů žáků

Informace zákonným zástupcům o zpracování osobních údajů jejich dítěte
podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely přijetí žáka ke vzdělávání v Základní škole při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, přísp. org., k zajištění vzdělávání žáka a vedení povinné dokumentace ZŠDL.

Zákonní zástupci žáků jsou podle § 22 odst. 3 písm. e) školského zákona povinni sdělit škole údaje uvedené v § 28 odst. 2 tohoto zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost jejich dítěte ve škole.

Osobní údaje žáků budou zpracovávány v elektronické formě školní matriky a v listinné podobě v dokumentaci žáků.

Škola poskytne nezbytné osobní údaje žáků pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo jiným zvláštním zákonem (např. orgány sociálně-právní ochrany dětí); jiným osobám pouze se souhlasem zákonných zástupců žáků.

Po ukončení vzdělávání z ZŠDL budou osobní údaje žáků uchovány z důvodu archivace po dobu stanovenou skartačním plánem školy.

Zákonní zástupci žáků mají právo na informace o nakládání s osobními údaji jejich dítěte u školy (§ 12 zákona č. 101/2000 Sb.).

Pokud zákonní zástupci zjistí, nebo se domnívají, že při zpracování osobních údajů jejich dětí došlo školou k porušení povinností, mají právo požádat školu o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy osobních údajů jejich dítěte (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.).

Svá práva podle odst. 6) a 7) mohou zákonní zástupci dětí uplatňovat u ředitelky školy.